Oliver Schlichting

Gehmweg 3

82433 Bad Kohlgrub

Tel.  08845-75181  (ab 18.00 bis 20.00 Uhr )

Email:     oliver.schlichting@mail.de

Mobil: 0162 8755867